مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: مرضیه امینی, فرهاد لحمی, محمد روشنی, همایون زجاجی, احسان ناظم الحسینی مجرد, محسن نوروزی نیا, کامران رستمی, محمدرضا زالی
کلیدواژه ها : بیماری سیلیاک، بارداری و عوارض بارداری، سرولوژی، ایران
: 7292
:
: 0
ایندکس شده در :

مقدمه: از علایم بیماری سیلیاک نازایی و یا بارداری نامطلوب است. در گذشته هیچ گزارشی از بیماری سیلیاک در زنان باردار ایرانی گزارش نشده است. هدف از این مطالعه برآورد شیوع سیلیاک تشخیص داده نشده در جمعیت زنان باردار و عواقب ناشی از آن در دوران بارداری است.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی 796 زن باردار مورد بررسی قرار گرفتند که میانگین سن آنها 26 سال(26SD=) و میانگین دوره بارداری آنها 4/5 ماه بود. درکلیه افراد، IgA کل و آنتی بادی‌های ضدترانس گلوتامیناز (tTGA)اندازه‌گیری شد و افرادی که از لحاظ tTGA مثبت بودند، بیوپسی اخذ شده از روده کوچک آنها بر اساس طبقه‌بندی اصلاح شده مارش مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج: از 796 خانم باردار17 نفر(1/2%) سرولوژی مثبت(tTGA+) بودند. نمونه اخذ شده از بیماران در 10 نفر از 17 بیمار نشان‌دهنده بافت غیرنرمال مطابق با معیارهای بیماری سیلیاک بود(Marsh I-IIIc). دو بیمار سابقه سقط جنین در گذشته داشتند و وزن حین تولد در نوزادان سه بیمار کمتر از حد طبیعی بود.

نتیجه: در این مطالعه ارتباط معنی‌داری بین شیوع بیماری سیلیاک با عواقب نامطلوب بارداری دیده نشد. رویهم رفته، یک نفر از 66 زن باردار با شیوعی برابر 5/1% مبتلا به بیماری سیلیاک بودند. شدت بیماری سیلیاک در افراد مختلف متفاوت است و هر فرد مبتلا به سیلیاک درمعرض خطر بالای ابتلاء به عوارض بیماری نیست. که این بیانگر آن است که می‌توان ازرعایت رژیم غذایی فاقد گلوتن در افراد با بارداری نرمال اجتناب کرد.

نویسندگان: محمود تولایی, جعفر امانی, شهرام نظریان, ناصر ابراهیمی دریانی, رحیم آقازاده, همایون زجاجی
کلیدواژه ها :
: 21466
: 18
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: علی تهامی, همایون زجاجی, رحیم آقازاده3 ،فرامرز درخشان1،محمد رضا زالی
کلیدواژه ها : بيماري كرون - ژنNOD2 - جهش
: 5073
: 10
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: ژن NOD2 به عنوان ژني كه ارتباطي قوي با بيماري كرون دارد، شناخته شده است. ولي جهشهاي اين ژن در جمعيتهاي مختلف، فراوانيهاي متفاوتي را نشان دادهاند. هدف از مطالعه حاضر، تعيين توالي تمام اگزونهاي ژن NOD2 در بيماران ايراني مبتلا به كرون بود تا جهشهاي موجود در اين ژن را بيابيم و فراواني هريك از آنها را در بيماري كرون در مقايسه با افراد شاهد بررسي نماييم. مواد و روشها: در مطالعه تحليلي مورد-شاهدي 90 بيمار كرون و 120 فرد سالم كه از نظر سن و جنس با بيماران همسان بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. اين افراد در طي سه سال (1388-1386) به بيمارستان طالقاني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مراجعه كرده بودند. تمام مناطق اگزوني ژن NOD2 در اين افراد به روش PCR (polymerase chain reaction) وsequencing مورد بررسي قرار گرفت و در دو گروه بيمار و شاهد مقايسه شد.يافتهها: 21 جهش در تمام اگزونهاي ژن NOD2 يافت گرديد كه 8 عدد از اين جهشها فراواني آللي بيش از 5% داشتند. هشت موتاسيون جديد (يكي در اگزون 2 و 7 عدد در اگزون 4) يافت شد. سه جهش شايع ژن NOD2 (G908R، R702W و 1007fs) به ترتيب فراواني آللي برابر با 3/2%، 3/13% و 7/1% داشتند. سه جهش جديد P371T، A794P و Q908H و نيز جهش R702W در بيماران كرون به شكل معنيداري فراوانتر از گروه شاهد بود (001/0>p).نتيجهگيري: 8 جهش جديد در ژن NOD2 يافت شد ولي هنوز اهميت پاتوفيزيولوژيك اين جهشها نامشخص است. بر اساس اين مطالعه به نظر ميرسد بيماران ايراني با گنجينه ژنتيكي متفاوت ممكن است خصوصيات جديدي را براي حساسيت به بيماري داشته باشند.
نویسندگان: همایون زجاجی, ناصر ابراهیمی دریانی, رحیم آقازاده
کلیدواژه ها :
: 10196
: 2
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: با وجود اهميت نقش سه جهش شايع ژن NOD2 شامل G908R, R702Wو 1007fs در بيماری کرون فقط در نزديک به 30 درصد بيماران ايرانی مبتلا به کرون يکی از اين سه جهش (R702W) يافت شده است. هدف از اين مطالعه، غربالگری نواحی اگزونی پرجهش ژن NOD2 برای يافتن تغييرات جديد توالیهای اين ژن در بيماران ايرانی مبتلا به کرون بود.
 روش بررسی: در اين مطالعه بنيادی، 80 بيمار مبتلا به کرون تکگير که در طی سه سال (1388- 1385) به بيمارستان طالقانی تهران مراجعه نمودند، بررسی شدند. نقاط پر از جهش (اگزون های 4 و 8) ژن NOD2 که بيشتر موتاسيونها در اين ناحيه گزارش شدهاند، از نظر وجود جهش به روش Sequencing پس از تکثير قطعات به روش PCR (Polymerase Chain Reaction) ارزيابی شدند.
يافته ها: در اگزون های 4 و 8 ژن NOD2 ، 17 جهش يافت شد که شامل 7 موتاسيون جديد بود. از موتاسيونهای جديد 3 جهش در بيماران کرون فراوانیهای بيش از 5 درصد داشتند. تمام جهشهای جديد از تغيير در يک نوکلئوتيد به وجود آمده بودند که 4 جهش موجب تغيير اسيد آمينه شده بودند، در حالی که يک موتاسيون باعث تشکيل کدون توقف گرديده بود. هيچ موتاسيون حذف يا ورود قطعهای در توالی بررسی شده يافت نگرديد.
نتيجه گيری: يافته های اين مطالعه بيانگر وجود واريان های غير شايع در ژن NOD2 در بيماران ايرانی مبتلا به کرون است. احتمال دارد که اين جهش ها در ايجاد حساسيت به بيماری کرون در جمعيت ايرانی نقش داشته باشند.