مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: محمود تولایی, جعفر امانی, شهرام نظریان, ناصر ابراهیمی دریانی, رحیم آقازاده, همایون زجاجی
کلیدواژه ها :
: 20072
: 18
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: مرضیه امینی, فرهاد لحمی, محمد روشنی, همایون زجاجی, احسان ناظم الحسینی مجرد, محسن نوروزی نیا, کامران رستمی, محمدرضا زالی
کلیدواژه ها : بیماری سیلیاک، بارداری و عوارض بارداری، سرولوژی، ایران
: 6694
:
: 0
ایندکس شده در :

مقدمه: از علایم بیماری سیلیاک نازایی و یا بارداری نامطلوب است. در گذشته هیچ گزارشی از بیماری سیلیاک در زنان باردار ایرانی گزارش نشده است. هدف از این مطالعه برآورد شیوع سیلیاک تشخیص داده نشده در جمعیت زنان باردار و عواقب ناشی از آن در دوران بارداری است.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی 796 زن باردار مورد بررسی قرار گرفتند که میانگین سن آنها 26 سال(26SD=) و میانگین دوره بارداری آنها 4/5 ماه بود. درکلیه افراد، IgA کل و آنتی بادی‌های ضدترانس گلوتامیناز (tTGA)اندازه‌گیری شد و افرادی که از لحاظ tTGA مثبت بودند، بیوپسی اخذ شده از روده کوچک آنها بر اساس طبقه‌بندی اصلاح شده مارش مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج: از 796 خانم باردار17 نفر(1/2%) سرولوژی مثبت(tTGA+) بودند. نمونه اخذ شده از بیماران در 10 نفر از 17 بیمار نشان‌دهنده بافت غیرنرمال مطابق با معیارهای بیماری سیلیاک بود(Marsh I-IIIc). دو بیمار سابقه سقط جنین در گذشته داشتند و وزن حین تولد در نوزادان سه بیمار کمتر از حد طبیعی بود.

نتیجه: در این مطالعه ارتباط معنی‌داری بین شیوع بیماری سیلیاک با عواقب نامطلوب بارداری دیده نشد. رویهم رفته، یک نفر از 66 زن باردار با شیوعی برابر 5/1% مبتلا به بیماری سیلیاک بودند. شدت بیماری سیلیاک در افراد مختلف متفاوت است و هر فرد مبتلا به سیلیاک درمعرض خطر بالای ابتلاء به عوارض بیماری نیست. که این بیانگر آن است که می‌توان ازرعایت رژیم غذایی فاقد گلوتن در افراد با بارداری نرمال اجتناب کرد.

نویسندگان: همایون زجاجی, ناصر ابراهیمی دریانی, رحیم آقازاده
کلیدواژه ها :
: 9524
: 2
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: با وجود اهميت نقش سه جهش شايع ژن NOD2 شامل G908R, R702Wو 1007fs در بيماری کرون فقط در نزديک به 30 درصد بيماران ايرانی مبتلا به کرون يکی از اين سه جهش (R702W) يافت شده است. هدف از اين مطالعه، غربالگری نواحی اگزونی پرجهش ژن NOD2 برای يافتن تغييرات جديد توالیهای اين ژن در بيماران ايرانی مبتلا به کرون بود.
 روش بررسی: در اين مطالعه بنيادی، 80 بيمار مبتلا به کرون تکگير که در طی سه سال (1388- 1385) به بيمارستان طالقانی تهران مراجعه نمودند، بررسی شدند. نقاط پر از جهش (اگزون های 4 و 8) ژن NOD2 که بيشتر موتاسيونها در اين ناحيه گزارش شدهاند، از نظر وجود جهش به روش Sequencing پس از تکثير قطعات به روش PCR (Polymerase Chain Reaction) ارزيابی شدند.
يافته ها: در اگزون های 4 و 8 ژن NOD2 ، 17 جهش يافت شد که شامل 7 موتاسيون جديد بود. از موتاسيونهای جديد 3 جهش در بيماران کرون فراوانیهای بيش از 5 درصد داشتند. تمام جهشهای جديد از تغيير در يک نوکلئوتيد به وجود آمده بودند که 4 جهش موجب تغيير اسيد آمينه شده بودند، در حالی که يک موتاسيون باعث تشکيل کدون توقف گرديده بود. هيچ موتاسيون حذف يا ورود قطعهای در توالی بررسی شده يافت نگرديد.
نتيجه گيری: يافته های اين مطالعه بيانگر وجود واريان های غير شايع در ژن NOD2 در بيماران ايرانی مبتلا به کرون است. احتمال دارد که اين جهش ها در ايجاد حساسيت به بيماری کرون در جمعيت ايرانی نقش داشته باشند.
نویسندگان: مهدی بلفیون, محمدرضا زالی, همایون زجاجی
کلیدواژه ها : cagA - cagE - هلیکوباکترپیلوری - اختلالات گوارشی
: 8532
: 196
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: هليكوباكتر پيلوري از باكتريهاي مهم بيماريزا و يكي از عوامل ايجاد سرطان معده در دنيا محسوب ميشود. بيماريزايي اين باكتري را به طور عمده به جزاير پاتوژنيك موجود در ژنهاي اين باكتري نسبت ميدهند كه شناخته شدهترين ژنها در اين جزاير، ژنهاي cagA و cagE ميباشند. هدف اين مطالعه، تعيين ارتباط اين جزاير پاتوژنيك با علائم كلينيكي در ميان بيماران ايراني بوده است.مواد و روشها: شناسايي هليكوباكتر پيلوري توسط كشت و ژن glmM صورت گرفت. تكثير توالي DNA براي دو ژن cagA وcagE به وسيله واكنش زنجيرهاي پليمراز (PCR) انجام شد. يافتهها: از مجموع 311 بيمار مراجعهكننده به بخشهاي گوارش، 231 بيمار هليكوباكتر پيلوري مثبت گزارش شدند كه از اين تعداد 154 (7/66%) مورد با cagA و 90 (39%) مورد با ژن cagE همراه بود. ارتباط معنيداري ميان ژنهاي cagA و cagE و تظاهرات باليني بيماران از جمله گاستريت، زخم معده و سرطان معده به دست نيامد.نتيجهگيري: ارتباط معنيداري ميان ژنهاي cagA و cagE و تظاهرات باليني بيماران به دست نيامد و اين ژنها به عنوان فاكتورهايي به منظور افتراق منشاء بيماريها تشخيص داده نشدند؛ اين نتايج با نتايج مطالعات قبلي انجام شده در كشور تطابق داشت. همچنين برخلاف برخي مطالعات ژن cagA نسبت به ژن cagE به عنوان ماركر بهتري براي cagPAI تشخيص داده شد.