مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: مهدی بلفیون, محمدرضا زالی, همایون زجاجی
کلیدواژه ها : cagA - cagE - هلیکوباکترپیلوری - اختلالات گوارشی
: 8594
: 196
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: هليكوباكتر پيلوري از باكتريهاي مهم بيماريزا و يكي از عوامل ايجاد سرطان معده در دنيا محسوب ميشود. بيماريزايي اين باكتري را به طور عمده به جزاير پاتوژنيك موجود در ژنهاي اين باكتري نسبت ميدهند كه شناخته شدهترين ژنها در اين جزاير، ژنهاي cagA و cagE ميباشند. هدف اين مطالعه، تعيين ارتباط اين جزاير پاتوژنيك با علائم كلينيكي در ميان بيماران ايراني بوده است.مواد و روشها: شناسايي هليكوباكتر پيلوري توسط كشت و ژن glmM صورت گرفت. تكثير توالي DNA براي دو ژن cagA وcagE به وسيله واكنش زنجيرهاي پليمراز (PCR) انجام شد. يافتهها: از مجموع 311 بيمار مراجعهكننده به بخشهاي گوارش، 231 بيمار هليكوباكتر پيلوري مثبت گزارش شدند كه از اين تعداد 154 (7/66%) مورد با cagA و 90 (39%) مورد با ژن cagE همراه بود. ارتباط معنيداري ميان ژنهاي cagA و cagE و تظاهرات باليني بيماران از جمله گاستريت، زخم معده و سرطان معده به دست نيامد.نتيجهگيري: ارتباط معنيداري ميان ژنهاي cagA و cagE و تظاهرات باليني بيماران به دست نيامد و اين ژنها به عنوان فاكتورهايي به منظور افتراق منشاء بيماريها تشخيص داده نشدند؛ اين نتايج با نتايج مطالعات قبلي انجام شده در كشور تطابق داشت. همچنين برخلاف برخي مطالعات ژن cagA نسبت به ژن cagE به عنوان ماركر بهتري براي cagPAI تشخيص داده شد.
نویسندگان: همایون زجاجی, ناصر ابراهیمی دریانی, رحیم آقازاده
کلیدواژه ها :
: 9660
: 2
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: با وجود اهميت نقش سه جهش شايع ژن NOD2 شامل G908R, R702Wو 1007fs در بيماری کرون فقط در نزديک به 30 درصد بيماران ايرانی مبتلا به کرون يکی از اين سه جهش (R702W) يافت شده است. هدف از اين مطالعه، غربالگری نواحی اگزونی پرجهش ژن NOD2 برای يافتن تغييرات جديد توالیهای اين ژن در بيماران ايرانی مبتلا به کرون بود.
 روش بررسی: در اين مطالعه بنيادی، 80 بيمار مبتلا به کرون تکگير که در طی سه سال (1388- 1385) به بيمارستان طالقانی تهران مراجعه نمودند، بررسی شدند. نقاط پر از جهش (اگزون های 4 و 8) ژن NOD2 که بيشتر موتاسيونها در اين ناحيه گزارش شدهاند، از نظر وجود جهش به روش Sequencing پس از تکثير قطعات به روش PCR (Polymerase Chain Reaction) ارزيابی شدند.
يافته ها: در اگزون های 4 و 8 ژن NOD2 ، 17 جهش يافت شد که شامل 7 موتاسيون جديد بود. از موتاسيونهای جديد 3 جهش در بيماران کرون فراوانیهای بيش از 5 درصد داشتند. تمام جهشهای جديد از تغيير در يک نوکلئوتيد به وجود آمده بودند که 4 جهش موجب تغيير اسيد آمينه شده بودند، در حالی که يک موتاسيون باعث تشکيل کدون توقف گرديده بود. هيچ موتاسيون حذف يا ورود قطعهای در توالی بررسی شده يافت نگرديد.
نتيجه گيری: يافته های اين مطالعه بيانگر وجود واريان های غير شايع در ژن NOD2 در بيماران ايرانی مبتلا به کرون است. احتمال دارد که اين جهش ها در ايجاد حساسيت به بيماری کرون در جمعيت ايرانی نقش داشته باشند.
نویسندگان: علی تهامی, همایون زجاجی, رحیم آقازاده3 ،فرامرز درخشان1،محمد رضا زالی
کلیدواژه ها : بيماري كرون - ژنNOD2 - جهش
: 4858
: 10
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: ژن NOD2 به عنوان ژني كه ارتباطي قوي با بيماري كرون دارد، شناخته شده است. ولي جهشهاي اين ژن در جمعيتهاي مختلف، فراوانيهاي متفاوتي را نشان دادهاند. هدف از مطالعه حاضر، تعيين توالي تمام اگزونهاي ژن NOD2 در بيماران ايراني مبتلا به كرون بود تا جهشهاي موجود در اين ژن را بيابيم و فراواني هريك از آنها را در بيماري كرون در مقايسه با افراد شاهد بررسي نماييم. مواد و روشها: در مطالعه تحليلي مورد-شاهدي 90 بيمار كرون و 120 فرد سالم كه از نظر سن و جنس با بيماران همسان بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. اين افراد در طي سه سال (1388-1386) به بيمارستان طالقاني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مراجعه كرده بودند. تمام مناطق اگزوني ژن NOD2 در اين افراد به روش PCR (polymerase chain reaction) وsequencing مورد بررسي قرار گرفت و در دو گروه بيمار و شاهد مقايسه شد.يافتهها: 21 جهش در تمام اگزونهاي ژن NOD2 يافت گرديد كه 8 عدد از اين جهشها فراواني آللي بيش از 5% داشتند. هشت موتاسيون جديد (يكي در اگزون 2 و 7 عدد در اگزون 4) يافت شد. سه جهش شايع ژن NOD2 (G908R، R702W و 1007fs) به ترتيب فراواني آللي برابر با 3/2%، 3/13% و 7/1% داشتند. سه جهش جديد P371T، A794P و Q908H و نيز جهش R702W در بيماران كرون به شكل معنيداري فراوانتر از گروه شاهد بود (001/0>p).نتيجهگيري: 8 جهش جديد در ژن NOD2 يافت شد ولي هنوز اهميت پاتوفيزيولوژيك اين جهشها نامشخص است. بر اساس اين مطالعه به نظر ميرسد بيماران ايراني با گنجينه ژنتيكي متفاوت ممكن است خصوصيات جديدي را براي حساسيت به بيماري داشته باشند.
نویسندگان: روشنک نوری دولویی, همایون زجاجی
کلیدواژه ها : بارداری - عفونت هلیکو باکتر پیلوری - کم خونی - هموگلوبین - فریتین - سه ماهه اول بارداری - سه ماهه سوم بارداری - کم خونی فقر آهن
: 6670
: 42
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و هدف: كم خوني زنان در سنين باروري به خصوص زنان باردار داراي شيوع بسيار بالايي (50%) ميباشد و عوارض جبرانناپذير كم خوني بر نتيجه بارداري و مادر بر هيچ كس پوشيده نيست؛ چنانچه كم خوني مسئول 15-10% از كل مرگهاي مادري ميباشد. گزارشهاي متفاوت و متناقضي از نقش عفونت هليكوباكترپيلوري در ايجاد كم خوني ارائه شده است. از طرف ديگر عفونت هليكوباكتر پيلوري و عوارض كاملاً شناخته شده ناشي از اين عفونت در كشورهاي جهان سوم شيوع بالايي دارد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين رابطه عفونت هليكوباكتر پيلوري با كم خوني، انجام شد.روش بررسي: مطالعه به روش تحليلي گذشتهنگر (موردـ شاهدي) روي 187 مادر باردار در سه ماهه سوم بارداري مراجعهكننده براي انجام مراقبتهاي دوران بارداري در سال 1385 به مراكز بهداشتيـ درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتيـ درماني مشهد انجام شد. نمونهها براساس میزان هموگلوبین سه ماهه اول مندرج در پرونده بهداشتی، به دو دسته کم خون (94 نفر) و غیر کم خون (93 نفر) تقسیم شدند. براي تمام نمونهها پرسشنامهاي شامل اطلاعات دموگرافیک و سئوالات تغذیهای تكميل گرديد. سپس براي كليه نمونهها در سه ماهه سوم بارداری، آزمایشات هموگلوبین، فریتین و هلیکوباکترپیلوری به روش الایزا و تیتراژ آنتیبادی عليه هلیکوباکترپیلوری از نوع IgG انجام شد. نتايج حاصل با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين، انحراف معيار و نسبت شانس) و آمار استنباطي (آزمونهاي t مستقل، 2، من ويتني و تحلیل واریانس با اندازهگيريهای مكرر و رگرسيون لجستيك) به وسيله نرم افزار SPSS (ويرايش 13) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و سطح معنيداري 05/0 در نظر گرفته شد. نتايج: نتايج نشان داد كه نمونههاي مورد مطالعه از نظر سن، شغل، میزان تحصیلات، میزان تحصیلات همسر، شغل همسر، تعداد زايمان و عوامل اقتصادی اختلاف معنيداری نداشتند. بین دو گروه کم خون و غیر کم خون تفاوت آماری معنيداری در میزان ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری به دست آمد (01/0=p). همچنین میانگین هموگلوبین و فریتین سه ماهه سوم افراد مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری نسبت به افراد سالم کمتر بود (001/0>p). از طرفی تغییرات میزان هموگلوبین سه ماهه اول و سوم در دو گروه سالم و مبتلا به عفونت هلیکو باکتر پیلوری با یکدیگر دارای اختلاف واضح آماری بود (001/0>p)، به طوریکه میزان هموگلوبین سه ماهه سوم افراد مبتلا به عفونت هلیکو باکتر پیلوری نسبت به سه ماهه اول آنها با وجود مصرف آهن مکمل افزایش محسوسی نداشت.نتيجهگيري: با توجه به یافتههای پژوهش حاضر كه بین ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری و کم خونی در زنان باردار رابطه وجود دارد؛ بنابراين گنجاندن آزمايش عفونت هليكوباكترپيلوري در مشاورههاي قبل از بارداري خصوصاً در زنان با سابقه كم خوني و كمخونيهاي مقاوم به درمان امري معقولانه و اقتصادي به نظر ميرسد.